Emisje GHG

Wymagania Unii Europejskiej mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz promowanie zużycia energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska mają umocowanie m. in. w dwóch dyrektywach: 2009/28/WE i 2009/30/WE. Dyrektywy te zawierają zapisy określające wymagane poziomy redukcji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw oraz warunki, jakie mają spełniać źródła pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw. W zakresie wymaganego poziomu ograniczenia emisji GHG dzięki wykorzystaniu biopaliw, to według kryteriów zrównoważonego rozwoju, redukcja musi wynosić (dla instalacji działających) 35% od 01.04.2013 r. Od 01.01.2017 r. ograniczenie to ma być na poziomie co najmniej 50%, a dla instalacji, które rozpoczną produkcję od 2017 r. lub później, redukcja od 01.01.2018 r. ma wynosić 60%.

Wszystkie podmioty uczestniczące w procesie produkcji biokomponentu lub biopaliwa mają obowiązek przedstawiać szacunek emisji. Końcowy szacunek emisji i jej ograniczeń przedstawia podmiot wprowadzający biopaliwo na rynek. Metodykę liczenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw zawiera aneks V Dyrektywy. Wiarygodność i poprawność informacji oraz spełnienie kryteriów muszą być potwierdzone przez niezależny audyt. Pozytywny wynik takiego audytu i uzyskany w jego rezultacie certyfikat jest potwierdzeniem zgodności realizowanych działań z wymaganiami zatwierdzonego systemu zarządzania w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Aby kolejni przetwórcy surowca rolniczego mogli oszacować emisje powstające w trakcie ich procesów technologicznych muszą oni uwzględnić wielkość emisji powstającej w produkcji rolniczej. Mogą w tym celu wykorzystać wartości standardowe, rzeczywiste lub kombinację wartości standardowych i rzeczywistych. Dyrektywa daje również możliwość wpływania na wielkość emisji w pełnym cyklu życia biopaliw poprzez zwiększenie sekwestracji węgla organicznego w glebie wskutek poprawy agrotechniki.

Materiał i metodyka

W analizach wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w gospodarstwach produkujących surowce (pszenicę ozimą, kukurydzę, rzepak ozimy) do produkcji biopaliw. Wytypowane losowo gospodarstwa o liczebności wynoszącej dla pszenicy ozimej - 272, kukurydzy - 275 i rzepaku ozimego - 1218, odpowiadały w przybliżeniu próbie 3% z ogółu gospodarstw produkujących surowce przeznaczone na te cele. Liczba gospodarstw w poszczególnych województwach odzwierciedlała udział badanych upraw w strukturze zasiewów.

W szacunkach emisji rolniczych i GHG w cyklu życia biopaliw wykorzystano kalkulator Biograce wersja 4, który uwzględnia wymagania metodyczne określone w Dyrektywie i późniejszych decyzjach Komisji Europejskiej. Głównym wymogiem jest ograniczenie emisji, szacowane metodą cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA). Metoda ta pozwala określić emisyjność całego cyklu produkcji biopaliw na każdym etapie produkcji i ograniczenie emisji w stosunku do paliw konwencjonalnych. Biograce został uznany przez Komisję Europejską jako dobrowolny program do obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Szacunki ograniczenia emisji GHG w pełnym cyklu życia biopaliw poprzez zwiększenie sekwestracji węgla wskutek poprawy agrotechniki wykonano dla czterech wariantów uprawy:

 • uprawa płużna przy zbiorze całej ilości resztek pożniwnych,
 • uprawa płużna i przyorywanie całej ilości resztek pożniwnych,
 • uprawa uproszczona i pozostawienie całej ilości resztek pożniwnych na polu,
 • uprawa bezorkowa i pozostawienie całej ilości resztek pożniwnych na polu.

Wyniki - publikacje

 1. Możliwości spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw
 2. Wpływ wdrożenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw
 3. Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw
 4. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy rzepaku przeznaczonego do produkcji biodiesla
 5. Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe
 6. Ocena efektywności ekonomicznej i środowiskowej uprawy pszenicy ozimej
 7. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego i ich wpływ na środowisko
 8. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland
 9. Ocena zmian wielkości emisji gazów cieplarnianych po zmianie profilu gospodarstwa z konwencjonalnego na ekologiczny
 10. Optimisation and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in rapeseed cultivation
 11. Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model
 12. Greenhouse gas emissions from rape seed cultivation for FAME production in Poland
 13. Emission saving opportunities for corn cultivation for ethanol in Poland
 14. Optimization and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in winter wheat cultivation
 15. Assessment of existing soil organic carbon stocks and changes at a national and regional level in Poland
 16. Simulation of soil organic carbon in long-term experiments in Poland using the DNDC model
 17. Greenhouse gas emissions from winter wheat cultivation for bioethanol production in Poland
 18. Life cycle assessment (LCA) of crops for energy production
 19. Optymalizacja i analiza ryzyka emisji rolniczych gazów cieplarnianych w uprawie kukurydzy na cele paliwowe
 20. Assessing the impact of management practices on gas emissions and N losses calculated with denitrification-decomposition model