Zespół

...

Kierownik zadania: dr Zuzanna Jarosz

Zainteresowania

Energia odnawialna, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

1993 – magister ekonomista, Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
1998 – doktor nauk ekonomicznych, ekonomia, Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

...

prof. dr hab. Antoni Faber

Zainteresowania

Technologia produkcji roślin, modelowanie produkcyjności roślin, rolnictwo zrównoważone i zrównoważona produkcja biopaliw, ocena sutków środowiskowych produkcji i przetwarzania roślin energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem analiz cyklów życia (LCA).

Wykształcenie

1971 – magister biolog, ekologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1979 – doktor nauk rolniczych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
1992 – doktor habilitowany, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
2000 – prof. nauk rolniczych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Ekspert w dziedzinie rolnej produkcji i wykorzystania biomasy w energetyce
Autor nagrodzonej przez Ministra Rolnictwa ekspertyzy dla Komisji Europejskiej pt. "Poziom emisji gazów cieplarnianych…" przygotowanej w IUNG-PIB w Puławach
Członek Zespołu gospodarki niskoemisyjnej na wsi przy Ministrze Gospodarki w ramach Społecznej Rady Gospodarki Niskoemisyjnej
Członek Komisji Problemów Energetyki PAN

...

dr hab. Rafał Pudełko

Zainteresowania

Energia odnawialna, potencjał biomasy, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu.

Wykształcenie

1998 – magister geografii, specjalizacja kartografia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2005 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
2014 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

...

dr Magdalena Borzęcka-Walker

Zainteresowania

Energia odnawialna, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

2003 – magister ogrodnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie
2008 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

...

dr Alina Syp

Zainteresowania

Ekonomika rolnictwa, zarządzanie gospodarstwem rolnym, systemy produkcji rolnej, bioekonomia, bioróżnorodność, adaptacja rolnictwa wobec zmian klimatu, modelowanie zmian w rolnictwie, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Wykształcenie

1985 – magister inżynier ogrodnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie
1998 – Master of Business Administration, Lubelska Szkoła Biznesu/University of Central Lancashire
2003 – Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
2009 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

...

dr Rober Borek

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, zintegrowane systemy produkcji, agroleśnictwo (systemy rolno-leśne), agroekologia, Europejskie Partnerstwo Innowacji, Wspólna Polityka Rolna UE, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

2002 – magister inżynier rolnictwa, specjalność ochrona środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy
2008 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach